Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 09.12.2021 Tarihli YD İtiraz No: 2021/751 Sayılı Kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 09.12.2021 tarihli, YD İtiraz No:2021/751 sayılı kararı ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ihtirazi kayıt koyma zorunluluğuna ilişkin 39/4-e Maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 39/4-e maddesinde:

Yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de hakediş raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “idareye verilen ........tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla” cümlesini yazarak imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.” düzenlemeleri yer almaktaydı.

Söz konusu düzenlemelere yönelik olarak açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu düzenlemelerin tarafların eşitliğine aykırı hükümler içeridiği gerekçesiyle yürütmesini durdurmuştur. İlgili kararında Danıştay, “Yapım İşleri Genel Şartnamesi m. 39/4 düzenlemesi çerçevesinde uygulanan yüklenicinin geçici hak edişlere itiraz hakkının belirli bir süreyle sınırlandırılması ve itiraz şerhi konulması koşulu, yapılan bir iş ya da sunulan bir hizmet dolayısıyla katlanılan bir bedelin ve/veya uğranılan bir zararın talep edilememesi sonucunu doğurabilecektir. Bu yönde bir sınırlamanın, kanuni dayanağı bulunmadığı gibi 4735 sayılı Kanun’un amir hükmüne aykırı olarak sözleşme hükümlerinin uygulanmasında taraflar arasındaki eşitlik ilkesini zedeler biçimde ve yüklenici aleyhine sonuçlar doğurabilecek mahiyette, alacak hakkını ve hak arama özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelik taşıdığı anlaşılmaktadır.” tespitlerinde bulunarak Yapım İşleri Genel Şartnamesi m. 39/4 hükmünün uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararların doğabileceğini işaret etmek suretiyle ilgili hükmün yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Karar, Yapım İşlerine yönelik sözleşme uygulamalarına dair birçok davaya etki edecektir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararında: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılan ihaleler sonrası taraflar arasında imzalanan kamu ihale sözleşmeleri özel hukuk sözleşmesi olarak kabul edildiği, bu Kanun kapsamında yapılan sözleşmelerin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip oldukları, sözleşme sürecinde tarafların eşitliği ilkeisnin esas alınacağı, 4735 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin üçüncü fıkrası gereği, söz konusu Genel Şartname’nin, sözleşmenin tarafları arasındaki eşitlik ilkesine aykırı düzenlemeler içermemesi gerektiği, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin, 4734 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 53. Maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Kamu İhale Kurumu tarafından düzenlenmiş olup, ihale dokümanının ve ihale sözleşmesinin bir parçası olduğu, dava konusu düzenleme ile yüklenicinin geçici hak edişlere itiraz hakkının belirli bir süreyle sınırlandırıldığı ve itiraz şerhi konulması koşuluna bağlandığı, anılan koşul nedeniyle, yapılan bir iş ya da sunulan bir hizmet dolayısıyla katlanılan bir bedelin ve/veya uğranılan bir zararın talep edilememesi sonucu doğabileceği, bu yönde bir sınırlamanın, kanuni dayanağı bulunmadığı gibi 4735 sayılı Kanun’un amir hükmüne aykırı olarak sözleşme hükümlerinin uygulanmasında taraflar arasındaki eşitlik ilkesini zedeler biçimde ve yüklenici aleyhine sonuçlar doğurabilecek mahiyette, alacak hakkını ve hak arama özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelik taşıdığı, bu itibarla, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin dava konusu düzenlemesinde hukuka uyarlık görülmediği hususları vurgulanmıştır.

 

Saygılarımızla,

Tunca Avukatlık Ortaklığı

 

 

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Tunca Avukatlık Ortaklığı'nın yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Tunca Avukatlık Ortaklığı'nın yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

YAZARLAR
İLGİLİ SAYFALAR
Ara
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz.Kabul Et ve Kapat